fbpx

Statut stranke Živi zid

 

SADRŽAJ

1. Opće odredbe

2. Članstvo

3. Ustroj stranke

 3.1. Živi zid Hrvatske

3.1.1. Glavna skupština

3.1.2. Glavni odbor

3.1.3 Predsjednik

3.1.4. Nadzorni odbor

3.1.5. Glavni tajnik i tajništvo Živog zida

3.2. Stručno-savjetodavna tijela Živog zida

3.2.1 Programski savjeti

3.2.2. Kadrovska komisija

4. Materijalna i financijska sredstva

5. Raspuštanje organizacija stranke

6. Prestanak rada stranke

 

STATUT

ŽIVI ZID

Na temelju članka 10. Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01) Glavna skupština Živog zida (u daljnjem tekstu: Stranka), na sjednici održanoj 04.02.2017. godine u Zagrebu, donijela je novi statut Stranke.

1. OPĆE ODREDBE

 

Članak. 1.

(1) Ovim Statutom Živi zid uređuje i utvrđuje: svoj naziv, znak, sjedište, ciljeve, način informiranja javnosti, načela djelovanja, prava i obveze članova, oblike organiziranja, organe i tijela Stranke, načine njihova izbora i opoziva, imenovanja i smjenjivanja, trajanje mandata, sredstva za rad, prestanak rada, te druga pitanja od interesa za članstvo i rad Stranke.

 

Članak. 2.

 

(1) Politika stranke izražena je u njezinom Statutu, Programu, deklaracijama, rezolucijama i odlukama Glavne skupštine stranke te općim i pojedinačnim aktima upravnih tijela Stranke.

 

Članak 3.

(1) Puni naziv stranke glasi: ŽIVI ZID.

(2) Naziv na engleskom jeziku glasi: Human Shield.

(3) Sjedište stranke je u Zagrebu.

(4) Stranka djeluje na području čitave Republike Hrvatske.

(5) Stranka ostvaruje suradnju sa svojim članovima, pristalicama i simpatizerima i izvan područja Republike Hrvatske. Članovi, simpatizeri i pristalice Stranke u drugim državama mogu osnivati klubove stranaka, u skladu s pravom druge države.

(6) Stranka može surađivati i učlanjivati se u programski bliske međunarodne političke i nepolitičke organizacije.

 

Članak 4.

(1) Živi zid je samostalna demokratska stranka ravnopravnih članova, osnovana radi ostvarenja sljedećih programskih ciljeva i načela:

(a) ostvarivanja monetarne suverenosti Republike Hrvatske i implementacije nekreditnog monetarnog sustava;

(b) ostvarivanja pravičnog i učinkovitog pravosudnog sustava, a posebno zabrane nehumanih i protuustavnih ovršnih postupaka, ovrha nad jedinim domom i tajnih postupaka državnih tijela;

(c) poštivanja dostojanstva, sloboda i prava građana, neovisno o vjerskoj i etničkoj pripadnosti, dobu, spolu ili socijalnom statusu;

(d) razvoja pravednog društva, a posebno zaštite građana od opresivnog, korumpiranog i arbitrarnog djelovanja državnih tijela;

(e) zaštite kulturne i prirodne baštine te čovjekove okoline;

(f) ostvarivanja zajamčenih prava ljudi na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, socijalnu skrb, radna, obiteljska i druga prava;

(g) ostvarivanja i zaštite prava radnika, osoba koje žive od rada i na temelju svog rada;

(h) implementacije obnovljivih izvora energije;

(i) zaštite prava životinja;

 

Članak 5.

(1) U ostvarivanju političkih načela i ciljeva iz članka 4. ovoga Statuta Stranka se koristi demokratskim i nenasilnim parlamentarnim i izvanparlamentarnim sredstvima, ne prihvaćajući nedemokratske, totalitarne ili druge nasilne metode i oblike nesnošljivosti.

 

Članak 6.

(1) Stranka ima svojstvo pravne osobe s pravima obvezama i odgovornostima koje proizlaze iz Ustava, zakona i ovog Statuta. Stranka je upisana u registar političkih organizacija koji se vodi u nadležnom državnom tijelu Republike Hrvatske.

(2) Ustrojstveni oblici Stranke nemaju svojstvo pravne osobe.

Članak 7.

(1) Stranku predstavlja i zastupa Predsjednik.

(2) Predsjednika bira Glavna skupština.

(3) Predsjednik je član Glavnog odbora.

(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka, Stranku predstavlja i zastupa potpredsjednik ako ga zbog spriječenosti obavljanja obaveza za to ovlasti Predsjednik ili Glavni odbor sukladno članku 32. Statuta.

 

 Članak 8.

(1) Stranka ima svoj znak koji je oblika dva kosa paralelna paralelograma. Paralelogrami su sive boje te jedan ispod drugoga. Unutar prvog paralelograma žutom bojom piše ŽIVI, a unutar drugoga ZID. Podloga ispod i oko paralelograma je žute boje i oblika kvadrata.

(2) Stranka ima zastavu žute boje u omjeru 2:1, a u sredini se nalazi stilizirani znak Stranke.

(3) Stranka ima pečat u obliku kvadrata u čijem središtu piše ŽIVI ZID. Ispod imena stranke je broj pečata i naziv sjedišta: Zagreb.

(4) Ustrojstveni oblici stranke imaju svoj pečat. Pečat ustrojstvenog oblika istovjetan je pečatu Stranke s tim da je ispod imena stranke ispisan naziv odgovarajućeg organizacijskog oblika i mjesto njegovog sjedišta.

 

Članak 9.

(1) Rad stranke i njenih tijela je javan. Javnost rada i djelovanje članstva, tijela i Stranke u cjelini ostvaruje se na javnim skupovima, konferencijama za novinare, tribinama, sudjelovanjem na okruglim stolovima i na druge načine, uspostavljajući odnose i djelujući na javno mnijenje građana, birača, simpatizera i članova Stranke.

(2) U ostvarenju načela javnosti rada može se omogućiti predstavnicima javnog informiranja praćenje rada tijela Stranke ili se o tome mogu davati priopćenja te rad Stranke i njenih tijela na drugi način predstavljati javnosti i članovima Stranke. Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Stranka može izdavati svoj list. Odluku o izdavanju lista donosi Glavni odbor.

(3) Stranka po potrebi objavljuje informativne materijale (knjige, publikacije, biltene, plakate i sl.).

(4) Tijela Stranke mogu djelovati i bez prisustva javnosti kada se raspravlja o unutarnjim odnosima u Stranci ili izbornim listama, političkoj strategiji i sl.

 

Članak 10.

(1) Opći i drugi akti Stranke moraju biti u suglasnosti sa Statutom Stranke, a akti nižih tijela i sa Statutom i sa aktima viših tijela. Svaki član mora provoditi Program i Statut i poštovati odluke i stavove Stranke.

 

Članak 11.

(1) Stranka djeluje posredstvom svojih tijela, neposrednom aktivnošću članstva, suradnjom sa drugim političkim strankama, nepolitičkim organizacijama i udruženjima, utjecajem na javno mnijenje te na druge načine uobičajene u demokratskim društvima.

(2) Stranka može stupati u koalicije i druge oblike suradnje sa drugim strankama na temelju odluke Glavnog odbora, te ostvarivati međunarodnu suradnju

2. ČLANSTVO

 

Članak 12.

(1) Članom Stranke može postati punoljetan državljanin Republike Hrvatske koji dobrovoljno potpiše pristupnu izjavu da je upoznat sa Statutom i Programom Stranke te da ih prihvaća.

(2) Odluku o primanju u članstvo donosi općinski ili gradski odbor, odnosno povjerenik – koordinator, a ako ta tijela nisu uspostavljena odluku donosi Županijski odbor odnosno povjerenik – koordinator. Ako to tijelo nije konstituirano tada odluku donosi Glavni odbor Stranke.

(3) Svaki član je pripadnik općinske, odnosno gradske organizacije Stranke prema mjestu prebivališta.

(4) Iznimno, odlukom Glavnog odbora Stranke članovi mogu biti pripadnici organizacije prema mjestu boravišta.

(5) Članstvo u Stranci može biti i počasno. Odluku o primanju u počasno članstvo donosi Glavni odbor Stranke. O počasnim članovima vodi se posebna evidencija o čemu brine Tajništvo.

(6) Član Stranke ne može biti članom druge političke stranke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj osim uz posebno pismeno dopuštenje Predsjednika Stranke. O članovima Stranke vodi se registar članova za kojeg je zaduženo Tajništvo.

(7) Izgled, sadržaj, postupak upisa i brisanja članova te način raspolaganja podatcima o članovima utvrđuje se Pravilnikom koji donosi Glavni odbor Stranke

 

Članak 13.

(1) Prava članova i članica su:

(a) sudjelovati u utvrđivanju i ostvarivanju politike Stranke;

(b) biti informiran o aktivnostima Stranke;

(c) birati i biti biran u sva tijela Stranke u skladu s posebnim uvjetima;

(d) predlagati programe i inicijative u cilju ostvarenja osnovnog programa Stranke;

(e) osmišljavati, predlagati i aktivno provoditi konkretne političke akcije u skladu sa Statutom Stranke u cilju jačanja Stranke;

(f) istupati u javnosti kao član Stranke ukoliko je to u skladu s Programom i Statutom Stranke;

(g) samostalno poduzimati inicijative koje su u skladu sa Statutom, Programom te od strane Glavnog odbora Stranke usvojenim politikama Stranke;

(h) biti kandidiran na stranačkim listama za parlamentarne i lokalne izbore;

(i) biti kandidat za predsjednika Republike;

(j) sudjelovati u svim akcijama i aktivnostima Stranke;

(k) podnijeti ostavku na dužnost na koju je izabran i istupiti iz Stranke;

(l) ostvarivati druga prava sukladno odredbama Statuta i odluka donesenim na temelju Statuta od strane upravnih tijela stranke;

(m) dobiti člansku iskaznicu nakon plaćanja članarine.

(2) Obveze članova su:

(a) poštovati Statut i Program Stranke te provoditi odluke stranačkih tijela;

(b) svojim djelovanjem i ponašanjem promicati ugled Stranke u javnosti;

(c) savjesno i redovno obavljati povjerene i preuzete zadatke osobito, ako je biran u tijela Stranke;

(d) na vrijeme obavijestiti Glavni odbor Stranke, općinski, gradski ili županijski odbor ili povjerenika – koordinatora ako nije u mogućnosti obnašati povjerene i preuzete zadatke, kako bi se na njegovo mjesto izabrao netko drugi;

(e) redovno plaćati članarinu, u skladu s odlukom Glavnog odbora.

 

Članak 14.

 (1) Član je dužan redovito plaćati članarinu u skladu s odlukama Glavnog odbora.

(2) Članarina se uplaćuje na središnji žiro-račun Živog zida.

(3) Visina članarine ovisi o vrstama primanja i socijalnom stanju svakog člana.

(4) Članovi slabijeg materijalnog stanja mogu biti oslobođeni obaveze plaćanja članarine na način i u roku propisanom Odlukom Glavnog odbora Stranke.

(5) Obveze i prava iz prethodnih stavaka ovoga članka utvrđuju se Pravilnikom koji donosi Glavni odbora Stranke.

(6) Član može davati materijalnu potporu Stranci u obliku donacija i drugih oblika pomoći u skladu sa zakonima koji definiraju financiranje političkih aktivnosti.

(7) Davanjem materijalne potpore Stranci nitko ne može ostvarivati dodatna ili posebna prava.

 

Članak 15.

(1) Članstvo u Stranci prestaje:

(a) istupanjem iz Stranke (pisanom izjavom ili činom povrata članske iskaznice);

(b) donošenjem odluke o isključenju;

(c) učlanjenjem u drugu političku stranku ili kandidiranjem na listi druge političke stranke, odnosno na nezavisnoj listi bez pisane suglasnosti Predsjednika Stranke;

(d) gubitkom poslovne sposobnosti;

(e) smrću člana.

(2) Član se briše iz evidencije članova u slučaju nastupa jednog od razloga za prestanak članstva u Stranci.

 

Članak 16.

 (1) Protiv člana čije je ponašanje i djelovanje usmjereno protiv odluka stranačkih tijela ili ako nečasnim djelima ili grubim postupcima krši Statut i ciljeve Stranke te time šteti ugledu Stranke, provodi se disciplinski postupak.

(2) Disciplinski postupak može inicirati Glavni odbor ili Predsjednik, a provodi ga Disciplinski odbor. Predsjednik može člana privremeno udaljiti iz Stranke (suspendirati), s tim da se protiv njega u roku od 30 dana pokrene disciplinski postupak. Ako se disciplinski postupak ne pokrene u roku od 30 dana, privremeno udaljenje (suspenzija) prestaje.

(3) U disciplinskom postupku mogu se izreći sljedeće mjere:

(a) opomena;

(b) smjena sa izabranih ili imenovanih dužnosti unutar Stranke;

(c) privremeno (do dvije godine) ili trajno oduzimanje prava na kandidiranje na pojedinačne ili sve funkcije;

(d) isključenje iz Stranke.

(4) Disciplinski odbor ima 3 člana, a imenuju ih Glavni odbor ili Predsjednik Stranke iz članstva Stranke.

(5) Disciplinski odbor donosi jednu ili više mjera iz stavka 3. ovog članka unutar 5 (pet) dana od pokretanja postupka te time završava s radom. Nakon završetka postupka Disciplinski odbor se raspušta. Disciplinski odbor se smatra privremenim radnim tijelom.

(6) Na donesenu mjeru iz stavka 5. ovog članka član se može žaliti inicijatoru disciplinskog postupka koji donosi odluku unutar 5 (pet) dana. Takva odluka je konačna.

3. ORGANIZACIJA (USTROJ) STRANKE

3.1. ŽIVI ZID HRVATSKE

  

Članak 17.

(1) Stranka je organizirana i djeluje po teritorijalnom načelu.

(2) Članovi Stranke se mogu organizirati i po interesnoj te programskoj osnovi.

 

Članak 18.

(1) Članstvo Stranke teritorijalno je organizirano u sljedeće oblike djelovanja:

(a) Županijska organizacija Živog zida,

(b) Gradska organizacija Živog zida,

(c) Općinska organizacija Živog zida,

(d) Regionalna organizacija Živog zida.

(2) U naseljima i dijelovima većih naselja općina i gradova članovi Stranke

mogu se organizirati u mjesne organizacije prema organizaciji mjesne samouprave.

Članovi se mogu organizirati i u organizacije gradskih četvrti i organizacije gradskih kotareva prema organizaciji mjesne samouprave.

(3) U pojedinim naseljima i dijelovima većih naselja, općina i gradova te u gradovima i općinama u kojima nije osnovana organizacija Stranke, djeluju njeni povjerenici – koordinatori.

(4) Odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika donosi Glavni odbor Stranke.

(5) Ustrojstveni oblici nemaju pravnu osobnost, a predstavlja ih predsjednik organizacije.

(6) Pravilnikom kojeg donosi Glavni odbor Stranke određuje se ustrojstvo, tijela i način rada organizacija.

(7) Regionalne organizacije definiraju se na sljedeći način:

1. Središnja Hrvatska, koja obuhvaća: Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Bjelovarsko-bilogorsku županiju, Sisačko-moslavačku županiju i Karlovačku županiju.

2. Sjeverna Hrvatska, koja obuhvaća: Međimursku županiju, Varaždinsku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju i Koprivničko-križevačku županiju.

3. Slavonija, koja obuhvaća: Osječko-baranjsku županiju, Vukovarsko-srijemsku županiju, Brodsko-posavsku županiju, Požeško-slavonsku županiju, i Virovitičko-podravsku županiju.

4. Zapadna Hrvatska, koja obuhvaća: Istarsku županiju, Ličko-senjsku županiju, i Primorsko-goransku županiju.

5. Dalmacija, koja obuhvaća: Zadarsku županiju, Šibensko-kninsku županiju, Splitsko-dalmatinsku županiju, i Dubrovačko-neretvansku županiju.

 

Članak 19.

 (1) Za pojedina područja političkog i društvenog djelovanja osnivaju se Odbori Stranke po uzoru na Hrvatski sabor.

(2) Ustrojstvo Odbora uređuje se Pravilnikom koji donosi Glavni odbor.

Članak 20.

(1) Stranka ima sljedeća središnja tijela:

(a) Glavna skupština

(b) Glavni odbor

(c) Predsjednik

(d) Nadzorni odbor

(2) Upravna tijela stranke su: Glavna skupština, Predsjednik i Glavni odbor.

(3) Osim ovih stalnih tijela mogu se, sukladno Statutu, osnovati privremena radna tijela (radne grupe).

3.1.1. GLAVNA SKUPŠTINA

 

Članak 21.

 

(1) Glavna skupština Stranke je najviše tijelo Stranke.

(2) Glavna skupština Stranke može po učestalosti biti redovna i izvanredna, a po vrsti izborna, izvještajno, tematska i svečane.

  

Članak 22.

(1) Glavna skupština je najviše tijelo Stranke.

(2) Glavnu skupštinu čine predsjednici županijskih organizacija Stranke, Gradske organizacije Grada Zagreba te članovi Glavnog odbora Stranke.

(4) Redovna Glavna skupština Stranke održava se svake četiri godine. Izborna skupština održava se svake četiri godine.

(5) Osim redovnih, sjednice Glavne skupštine mogu biti izvanredne, tematske i svečane.

(6) Glavnu skupštinu saziva Glavni odbor na vlastitu inicijativu ili na zahtjev:

(a) Predsjednika,

(b) većine članova Glavne skupštine.

(7) Glavni odbor donosi odluku o broju članova Glavne skupštine, prijedlog dnevnog reda te prijedloge odluka.

(8) Ako Glavni odbor ne sazove skupštinu u roku 30 dana, sazvati je mogu predlagatelji.

(9) Ulogu predsjednika Glavne skupštine ima Predsjednik Stranke, a iznimno druga osoba sukladno Poslovniku Skupštine.

 

Članak 23.

(1) Glavna skupština obavlja slijedeće poslove:

(a) donosi, mijenja i dopunjuje Statut Stranke;

(b) donosi i mijenja Program Stranke;

(c) utvrđuje smjernice i stajališta Stranke;

(d) bira i razrješuje Predsjednika Stranke;

(e) bira i razrješuje članove Glavnog odbora i Nadzornog odbora;

(f) razmatra i usvaja izvještaj o radu tijela Glavne skupštine i Stranke;

(g) odlučuje o dodjeli priznanja;

(h) donosi Poslovnik o svom radu;

(i) razmatra ostala pitanja vezana uz djelovanje Stranke;

(j) donosi odluku o prestanku rada Stranke.

 

 Članak 24.

(1) Glavna skupština pravovaljano odlučuje kada je na sjednici prisutna većina članova.

(2) Odluka se donosi većinom glasova prisutnih.

(3) Ako o istom predmetu postoji više prijedloga, usvojenim se smatra onaj koji dobije veći broj glasova prisutnih članova Glavne skupštine.

(4) Ukoliko na sjednici nije prisutna većina članova Glavne skupštine sjednica će se odgoditi i zakazati nova u roku od 15 dana.

 

Članak 25.

(1) Za povremene poslove i zadatke ili za pojedina područja političkog i društvenog djelovanja Glavna skupština ili Glavni odbor mogu osnovati radna tijela. U slučaju hitnosti ista tijela mogu se osnovati na inicijativu Predsjednika. Nakon obavljenog posla ili zadatka takva tijela se raspuštaju od strane njihova osnivača.

 

3.1.2. GLAVNI ODBOR

 

Članak 26.

(1) Glavni odbor je najviše tijelo Stranke koji između dva zasjedanja Glavne skupštine rukovodi radom Stranke i u skladu s politikom Glavne skupštine odlučuje o svim pitanjima u svojoj nadležnosti.

(2) Glavni odbor ima 6 članova, a u njih se po funkciji ubrajaja i Predsjednik te potpredsjednici.

(3) Mandat članova Glavnog odbora traje četiri godine i može se ponoviti. Mandat može prestati i prije roka. U slučaju prestanka mandata prije isteka roka, na upražnjena mjesta Predsjednik bira nove članove. Najviše trećina od ukupnog broja članova (6 članova) Glavnog odbora može biti izabrana na takav način (najviše 2 člana).

 

Članak 27.

(1) Glavni odbor obavlja sljedeće poslove:

(a) utvrđuje politiku Stranke i predlaže je Glavnoj skupštini na usvajanje,

(b) provodi odluke, zaključke i preporuke Stranke,

(c) utvrđuje prijedlog Statuta, Programa i drugih akata koji donosi Glavna skupština,

(d) donosi Pravilnike definirane Statutom i Etički kodeks,

(e) daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove Stranke,

(f) donosi odluku o promjeni adrese sjedišta Stranke

(g) prati i usmjereva rad drugih rad drugih tijela i daje prijedloge za unaprijeđenje njihovog rada,

(h) odlučuje o osnivanju, raspuštanju i organizacijskoj strukturi organizacija Stranke,

(i) po potrebi osniva radna tijela (radne grupe) i imenuje njihove članove,

(j) raspravlja i donosi izborni program

(k) predlaže Predsjedniku odluku o kandidatima Stranke za zastupnike u Hrvatskom saboru;

(l) uspostavlja, razvija i unaprijeđuje međunarodnu suradnju,

(m) odlučuje o udruživanju ili drugim oblicima suradnje s drugim strankama i udruženjima,

(n) odlučuje o prijedlozima drugih članova,

(o) razmatra i usvaja godišnji financijski plan i završni račun te planove i izvještaje o poslovnoj politici Stranke,

(p) imenuje izborni stožer Stranke te analizira i ocjenjuje rezultate izbora;

(r) donosi odluku o međunarodnom udruživanju Stranke;

(s) utvrđuje način i oblike materijalne potpore Stranci od članova;

(t) onosi odluku o nazivima Programskih savjeta;

(u) bira i razrješava predsjednike i članove Programskih savjeta;

(v) raspravlja o radu Programskih Savjeta;

(z) bira i razrješava Glavnog tajnika, te članove Kadrovske komisije Stranke;

(aa)ima pravo pokrenuti disciplinski postupak;

(ab) osniva radna tijela i sekcije;

(ac) donosi Poslovnik o svom radu;

(ad) odlučuje i o drugim pitanjima sukladno Statutu koje nisu stavljene u nadležnost drugih tijela stranke.

(ae) tumači Statut Stranke.

Članak 28.

 (1) Glavni odbor održava sjednice po potrebi.

(2) Glavni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutna većina članova.

(3) Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova. Ako odluka nije izglasana većinom prisutnih članova, smatra se da je donesena ona odluka za koju je glasao Predsjednik. Kada Glavni odbor odlučuje o žurnim stvarima, smatrat će se važeći i glas dostavljen pismenim putem (telefaks, brzojav, e-pošta), te telefonsko izjašnjavanje njegova člana.

(4) Sadržaj sjednica Glavnog odbora bilježi se u zapisniku sjednice za kojeg je zadužen član Tajništva.

(5) Glavni odbor za svoj rad odgovara Glavnoj skupštini.

 

Članak 29.

(1) Predsjednik Stranke, koji je ujedno i član te predsjednik Glavnog odbora, saziva sjednice Glavnog odbora te njima predsjeda.

(2)  Glavni odbor održava sjednice isključivo na temelju sazivanja Predsjednika.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, u slučaju dulje spriječenosti Predsjednika, sukladno članku 32. stavku 3. Statuta, sjednica Glavnog odbora se saziva ako to zatraže barem 3 (tri) člana Glavnog odbora, a koji sazivaju sjednicu kako bi Glavni odbor donio odluku o zamjeni Predsjednika.

 

 3.1.3. PREDSJEDNIK STRANKE

 

Članak 30.

(1) Predsjednik predstavlja i zastupa Stranku te njome upravlja.

(2) Predsjednik je član Glavnog odbora po funkciji.

(3) Predsjednik Stranke rukovodi strankom između sjednica Glavnog odbora.

(4) Mandat Predsjednika Stranke traje 4 godine uz mogućnost ponavljanja mandata.

  

Članak 31.

(1) Predsjednik vodi politiku Stranke u skladu s programskim dokumentima, odlukama Glavne skupštine i Glavnog odbora.

(2)  Predsjednik brine o izvršavanju odluka Glavne skupštine i Glavnog odbora.

(3) Predsjednik podnosi izbornoj Glavnoj skupštini izvješće o radu Stranke za mandatno razdoblje.

(4) Predsjednik saziva i predsjedava Glavnom odboru.

(5) Predsjednik donosi odluke o privremenom udaljavanju (suspenziji) članova Stranke.

(6) Predsjednik na temelju prijedloga Glavnog odbora odlučuje o konačnom sastavu kandidacijskih izbornih lista i kandidatima te ih potvrđuje odlukom.

(7) Obavlja i druge dužnosti utvrđene zakonima, Statutom, odlukama Glavne skupštine i

Glavnog odbora.

 

Članak 32.

(1) Predsjednika, u slučaju njegove privremene spriječenosti, zamjenjuje jedan od potpredsjednika i to isključivo na temelju pisane odluke Predsjednika.

(2) Predsjednik daje ovlasti za predstavljanje i zastupanje potpredsjednicima iz stavka 1. ovog članka redosljedom kako je to utvrđeno odlukom Glavne skupštine (Zapisnik Glavne skupštine: prvi, drugi, treći potpredsjednik).

(3) U slučaju dulje spriječenosti Predsjednika odluku o zamjeni Predsjednika donosi Glavni odbor i to isključivo na temelju pisane odluke te poštujući redoslijed izbora potpredsjednika iz stavka 2. ovog članka. Osoba koja mijenja Predsjednika upisuje se u registar političkih stranaka pri nadležnom tijelu kao osoba ovlaštena za predstavljanje i zastupanje do izbora novog Predsjednika.

(4) U slučaju dulje spriječenosti u roku od 60 dana od zamjene Predsjednika potpredsjednikom mora se sazvati Glavna skupština kako bi se izabrao novi Predsjednik te potpredsjednici.

 

3.1.4. NADZORNI ODBOR

  

Članak 33.

(1) Nadzorni odbor obavlja nadzor nad zakonitošću akata koje donose tijela Stranke te njihovu suglasnost sa ovim Statutom, a naročito:

primjenu odredbi ovog Statuta,

izvršavanje prava i obveza tijela Stranke.

materijalno i financijski poslovanje i ispravnost korištenja financijskih sredstava.

obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom.

 

Članak 34.

(1) Nadzorni odbor ima tri člana.

(2) Članove bira Glavna skupština na četiri godine pri čemu se Nadzorni odbor sastoji od predsjednika i dva člana.

(3) Pojedini članovi Nadzornog odbora mogu biti razriješeni i prije isteka mandata i na upražnjena mjesta Predsjednik može kooptirati ukupno samo jednog člana.

(4) Nadzorni odbor može raditi ako je sjednici prisutna natpolovična većina članova (dva člana), a odluke donosi većinom od prisutnih članova (dva člana).

(5) Pravo i dužnost Nadzornog odbora je da o uočenim pojavama i svojim stavovima obavijesti Glavnu skupštinu, Glavni odbor i ostala tijela Stranke.

 

3.1.5. GLAVNI TAJNIK I TAJNIŠTVO

 

Članak 35.

(1) Glavni tajnik Stranke

organizira i koordinira rad središnjih tijela Stranke;

pomaže tijelima Stranke u sazivanju sjednica i organizaciji rada;

brine se i odgovoranje za izvršenje odluka Glavnog odbora i Nadzornog odbora Stranke;

usklađuje rad Općinskih, Gradskih i Županijskih organizacija Stranke;

usklađuje rad Programskih savjeta;

kontaktira s medijima i brine o organizaciji i pripremi tiskovnih konferencija;

brine o sadržaju web-stranica te o drugim sredstvima kontinuiranog ili povremenog informiranja članstva putem e-maila, stranačkog glasila i drugo;

obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Stranke.

Glavni tajnik Stranke za za svoj rad odgovara Predsjedniku i Glavnom odboru Stranke.

 

 Članak 36.

 (1) Tajništvo Stranke je izvršno i stručno-operativno tijelo Glavnog odbora, Predsjednika i Nadzornog odbora Stranke.

(2)  Radom Tajništva rukovodi glavni tajnik Stranke kojeg bira i razrješuje Glavni odbor.

(3) Za svoj rad Tajništvo odgovara Glavnom odboru i Predsjedniku Stranke.

 

3.2. STRUČNO-SAVJETODAVNA TIJELA ŽIVOG ZIDA

 

3.2.1. PROGRAMSKI SAVJETI

 

Članak 37.

 

(1) U središnjici Stranke osnivaju se i Programski savjeti Stranke kao interesni oblici rada i djelovanja članova Stranke.

(2) Odluku o područjima djelovanja i nazivima Savjeta donosi Glavni odbor Pravilnikom.

(3) Na nivou središnjice programski savjeti su okupljeni u Središnji programski savjet Stranke kojim predsjeda predsjednik Središnjeg programskog savjeta. Predsjednika Središnjeg programskog savjeta na prijedlog Predsjednika Stranke bira Glavni odbor Stranke.

(4) Predsjednik Stranke u dogovoru s predsjednikom Središnjeg programskog savjeta predlažu Glavnom odboru stranke predsjednike programskih savjeta Stranke.

(5) Programski savjeti Stranke predlažu, izrađuju i raspravljaju o konkretnim programima i projektima kojima se operacionalizira politika Stranke sadržana u Programu Stranke uz mogućnost uključivanja građanki i građana ne članova Stranke (posebno civilnih udruga, akademske i poslovne javnosti te pripadnika kritičkog novinarstva). Predložene dokumente odlukama o usvajanju programa, politika ili projekta usvaja Glavni odbor stranke. Tijela stranke dužna su provoditi i nadzirati provedbu usvojenih politika, programa i projekta stranke u slučaju participiranja u vlasti.

(6) U rad programskih savjeta mogu se uključivati simpatizere Stranke koji nisu članovi Stranke.

(7) U sklopu Programskih savjeta mogu se osnivati i programski podsavjeti. Načini djelovanja programskih savjeta uređuju se Odlukom koju donosi Glavni odbor Stranke Pravilnikom.

 

Članak 38.

(1) Tajništvo Stranke čine: Glavni tajnik Stranke te tajnici zaduženi za pojedina područja rada.

(2) Tajništvo Stranke:

(a) vodi Središnji registar članstva (papirnati i elektronički oblik);

(b) vodi evidenciju plaćenih članarina za cijelu Stranku;

(c) vodi evidenciju izdanih i vraćenih članskih iskaznica;

(d) vodi i organizira središnju evidenciju općinskih, gradskih i županijskih organizacija Stranke kao i svu potrebnu dokumentaciju i uputstva u vezi istih;

(e) vodi i osigurava vođenje materijalnog i financijskog poslovanja Stranke u skladu s pozitivnim zakonskim propisima;

(f) osigurava vođenje svih administrativnih poslova vezanih za rad tijela Stranke;

(g) radi na izradi dokumenata nužnih za rad svih tijela Stranke i predlaže ih nadležnim tijelima na usvajanje;

(h) upozorava Glavni odbor i ostala tijela Stranke na promjene odredbi u vezi sa Zakonom o političkim strankama i izbornih zakona, te ostalih propisa koji mogu utjecati na rad Stranke ili njeno političko djelovanje;

(i) vodi računa o ispravnoj i pravovremenoj organizaciji sjednica tijela Stranke;

(j) vodi arhivu zapisnika središnjih tijela Stranke;

(k) podnosi redovne izvještaje Glavnom odboru Stranke;

(l) predlaže godišnji plan održavanja sjednica Glavnog odbora te Glavna skupština Stranke;

(m) obavlja i druge poslove koje mu povjeri Glavni odbor ili Predsjednik Stranke;

(3) Odluku o broju članova Tajništva, kao i o području njihova rada, na prijedlog Glavnog tajnika donosi Glavni odbor posebnim Pravilnikom.

 

3.2.2. KADROVSKA KOMISIJA

 

Članak 39.

 (1) Kadrovska komisija Živog zida je savjetodavno i stručno-operativno tijelo Glavnog odbora i Predsjednika.

(2) Kadrovska komisija daje mišljenja tijelima stranke o kadrovskom potencijalu članova Stranke.

(3) Kadrovska komisija nakon svake godine članstva, a na temelju aplikacije kojom član Stranke iskazuje svoje ambicije, daje svoju preporuku o kadrovskim potencijalima svakog člana Stranke. Pozitivno mišljenje kadrovske komisije omogućava članu Stranke kandidiranje za stranačke funkcije te kandidiranje za predstavničke i izvršne pozicije na izborima na svim razinama vlasti. Ukoliko član nema pozitivno mišljenje kadrovske komisije za stranačke ili predstavničke ili izvršne funkcije, kandidaturu može osigurati prikupljanjem potpisa podrške članova Stranke.

(4) Radom Kadrovske komisije predsjedava predsjednik Kadrovske komisije kojeg među sobom biraju od strane Glavnog odbora Stranke imenovani članovi Kadrovske komisije.

(5) Za svoj rad Kadrovska komisija Stranke odgovara Glavnom odboru i Predsjedniku Stranke.

(6) Odluku o broju članova Kadrovske komisije, kao i o načinu rada Komisije donosi Glavni odbor Stranke Pravilnikom na prijedlog člana Glavnog odbora Stranke.

4. MATERIJALNA I FINANCIJSKA SREDSTVA

 

Članak 40.

(1) Stranka je neprofitna organizacija, čija sredstva služe isključivo ostvarivanju njezinih političkih ciljeva.

(2) Prihodi Stranke su prihodi od članarina, dobrovoljnih priloga, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organizacije stranačkih manifestacija i drugih propisima dozvoljenih izvora.

(3) Financijsko i materijalno poslovanje Stranke regulira se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju što ga donosi Glavni Odbor Stranke.

(4) Nadzor i kontrolu nad financijskim i materijalnim poslovanjem Stranke provodi Nadzorni odbor Stranke.

5. RASPUŠTANJE ORGANIZACIJE STRANKE

 

Članak 41.

(1)  Glavni odbor Stranke može raspustiti svaki ustrojstveni oblik Stranke ako je došlo do prestanka njezina rada, smanjenja aktivnosti koje ugrožavaju ostvarivanje političkih ciljeva Stranke, ako djeluje suprotno Statutu ili osnovnim političkim ili programskim ciljevima Stranke i odlukama organa Stranke ili ako duže vrijeme ne ostvaruje zadovoljavajuće rezultate u radu.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka Glavni odbor Stranke odlukom može raspustiti pojedina ili sva tijela, te sazvati skupštinu organizacije radi izbora novih tijela.

(3) Do izbora novih tijela Glavni odbor može imenovati koordinatora.

6. PRESTANAK RADA STRANKE

 

Članak 42.

(1) Stranka može prestati djelovati odlukom Glavne skupštine Stranke za koju je potrebno dvije trećine glasova članova Glavne skupštine Stranke ili po sili zakona, odnosno odlukom sudbene ili administrativne vlasti.

(2) Odlukom o prestanku rada Glavna skupština će odlučiti o imovini Stranke.

 

Predsjednik

Ivan Vilibor Sinčić

Posljednje vijesti

PODOBNIMA SVE, NEPODOBNIMA OVRHE

Platforma DOSTA PLJAČKE održala je konferenciju za medije ispred zgrade Porezne uprave u Zagrebu te upozorila na skandalozno poslovanje Porezne uprave jer Porezna uprava do sada nije naplatila 28 milijardi kuna poreza.

U HBOR-U SJEDE LJUDI KOJI FINANCIRAJU SVOJE PAJDAŠE I PODOBNE PODUZETNIKE

Živi zid je 09.06.2020.g. održao je konferenciju za novinare ispred zgrade HBOR-a na i upozorio na nevjerojatno odobrenje 590 milijuna kuna kredita C.E.M.P.-u, tvrtki u središtu skandala i uhićenja Josipe Rimac.

Vesna Balenović na izbore sa Živim zidom i platformom “DOSTA PLJAČKE”

Nakon Stipe Petrine, listi Živog zida i Promijenimo Hrvatsku pridružila se najpoznatija hrvatska zviždačica, Vesna Balenović. "Nikada se dosada nije pojavila stranka koja se bavi problemima zviždača. Čekala sam...

B2 Kapital lihvari u vrijeme korone

U stožeru platforme „DOSTA PLJAČKE“ danas je bio gospodin Željko Rodić.Gospodin Rodić 2009. godine dignuo je kredit od Sanaderove Hypo banke u iznosu od 105.000 kn, na 9 godina, a trošak kredita...

Tomislav Ćorić neprijatelj je svakog hrvatskog kućanstva

Ispred zgrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice gdje se trenutno sastaje Vlada, Živi zid je, zajedno sa zviždačicom Vesnom Balenović, uz zvižduke i transparente održao press konferenciju kako bi upozorio javnost na gospodarski...